top of page
GermanGo Germany Property Agent 德國買樓顧問

德國柏林買樓投資

 • 全歐洲第二大升幅城市 (2022)

 • 120萬港幣買到500尺傳統高級住宅區

 • 投資回報高達6.5厘

GermanGo Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資

3.5%費用包括*

 • 視像睇屋

 • 第一張買賣合同

 • 聯繫當地律師公證

 • 協助樓宇按揭

 • 尋找租客

 • 第一年報稅

 • 首年每月代交管理

*收取一次性費用為樓宇買賣價的3.5%

個案一

 • 149,000 歐元

 • 48 平方米

 • Charlottenburg夏洛騰堡

 • 800歐元/每月租金收入

 • 6.4厘租金回報

GermanGo Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲

個案二

 • 399,000 歐元

 • 55 平方米

 • Mitte柏林市中心 

 • 1980歐元/每月租金收入

 • 6厘租金回報

German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲
German Go Germany, Property Agent, Invest in Germany, 德國置業, 歐盟投資, 移民歐洲

免責聲明:本網站的內容僅供參考和一般訊息目的,並且可能隨時更改而不事先通知。我們對於本網站上提供的訊息的準確性、完整性和可靠性不作任何明示或暗示的擔保或聲明。

 

任何在本網站上獲取的資訊都是基於用戶自己的風險。我們不承擔任何直接或間接的損失或損害,包括但不限於利潤損失、商業中斷、數據損失或其他財務損失,即使我們已被告知可能發生此類損害。

 

我們保留隨時更改或修改本免責聲明的權利。通過繼續使用本網站,即表示您同意遵守這些條款和條件。

 

如果您對於本免責聲明有任何問題,請與我們聯繫。

bottom of page